Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Acte necesare pentru înscriere

În vederea obținerii Certificatului de orientare școlară și profesională pentru elevul cu CES, sunt necesare următoarele acte:

 • cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;
 • copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
 • copii ale actelor de identitate ale părinților / reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează  cererea  este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 • ancheta sociala cu valabilitate între 3 luni și 6 luni;
 • anexă anchetă socială;
 • fișa medicală sintetică cu valabilitate de 1 an;
 • certificatul medical tip A5, cu valabilitate între 3 luni și 4 ani, după cum este stabilit termenul de către medicul specialist;
 • fișa de evaluare psihologică clinică cu valabilitate de până la 3 luni;
 • fișa psihopedagogică, doar în cazul în care copilul este înscris într-o unitate de învățământ, cu valabilitate de până la 6 luni de la data emiterii;
 • copie  a foii matricole/ adeverință care atestă  înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 • copie  a ultimului certificat de orientare școlară și profesională (dacă este cazul);
 • alte documente în copie (se specifică): sentința de divorț, certificat deces părinți (dacă este cazul);
 • certificat încadrare în grad de handicap (dacă este cazul).